بهداشت و درمان....!؟

امری ضروری ، خدمتی عمومی و فرایندی متشکل از بخش های مختلف پزشکی تکنولوژیکی و بیمه ای می باشد که البته ضرورت و عمومیت آن به اهمیت این حوزه برای سیاستگذاران افزوده است.

با توجه به پایین بودن سرانه درمان نسبت به نرم جهانی ، برنامه ریزی در سمت تقاضا امری اجتناب ناپذیر و ضروری است ، از سویی دیگر به سبب عدم آگاهی افراد و شرایط ناهمگون اقتصادی بررسی و کاوش در فرایندهای بیمه ای به صورت قطع تسهیل گر روند درمان می باشد . که این مهم بدون وجود شبکه یکپارچه اطلاعات و ایجاد پایگاههای داده در حوزه ها و بخش های مختلف محقق نخواهد بود.

ما بر آنیم با آگاهی بخشی به اولین حلقه از زنجیره درمان یعنی بیماران توان برنامه ریزی و هم افزایی بین بخشی را ، از سمت متقاضیان فراهم نماییم . این مدل برگرفته از چرخه و زنجبره تامین حوزه درمان شامل بخشهای پزشکی دارویی کیلینیکال و پاراکیلینیکال میباشد .

در این مدل با ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعات برای هر شخص در ذیل قرارداد های سازمانی پرونده درمانی تشکیل وضمن بررسی شرایط جسمی و روحی جایگاه افراد در فایند درمان (پیشگیری / بدو درمان / حین درمان/ تکمیل درمان ) ارزیابی شده که متناسب با نوع بیمه ، موقعیت مکانی و شرایط جسمی تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد .

از طرفی در سمت عرضه با ایجاد کارتابل و مخابرات درمان سعی خود را بر تبادل اطلاعات بین سیستمهای درمانی ( پزشکان ، مراکز درمانی، تصوریربرداری آزمایشگاهها و مراکز بیمارستانی ) معطوف کرده و با ایجاد پایگاه داده برای افراد جامعه امورات درمانی را آسان تر میسازیم.

این امکان استثنایی و بصرفه با همکاری پزشکان محترم، مدیران و مالکان ارجمند مراکز درمانی و دارویی قطب پزشکی شیراز فراهم شده است تا شما هموطن گرامی جز تحمل رنج بیماری یا بیمارداری، درگیر گرفتاری دیگری نباشید.

Explore Smarty